منوی دسته بندی

o

عاشق آباد کوشش می کند جهانی انسانی و مهربان با زمین را بنیاد  گذاری کند. جائی که انسان ها برای نفس کشیدن دچار مشکل نباشند و زمین زخم نبیند و هم چنین انسان ها با مهر و مهربانی به هم نگاه کنند.